Legislativa

Solární panely
 

Legislativa

Každý výrobce elektřiny z fotovoltaické elektrárny má ze zákona možnost vybrat si formu státní podpory, a to buď prostřednictvím garantovaných výkupních cen anebo cenově výhodného zeleného bonusu.

Nejdůležitější legislativní normy, kterými je upravena výroba elektřiny z OZE:

  • Zákon č. 180/2005 Sb. o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie
  • Zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (Energetický zákon)
  • Vyhláška ERÚ č. 475/2005 Sb., Vyhláška MŽP č. 482/2005 Sb., Vyhláška ERÚ č. 502/2005 Sb., Vyhláška ERÚ č. 541/2005 Sb. a Vyhláška ERÚ č. 150/2007 Sb

Tyto a další zákony, vyhlášky, prováděcí předpisy a nařízení vlády týkající se výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie naleznete v plném znění na www.eru.cz nebo na portal.gov.cz.

1. Co je to zelený bonus?

Zelený bonus je příplatek k tržní ceně elektřiny, který může získat výrobce elektřiny z OZE. Výrobce prodává vyrobenou elektřinu konečnému zákazníkovi nebo obchodníkovi s elektřinou, navíc má právo od provozovatele regionální distribuční soustavy inkasovat zelené bonusy. Výhodou je dosažení vyššího výnosu než v případě režimu výkupních cen. Nevýhodou je určitá míra nejistoty, protože výrobce si musí sám hledat odběratele vyrobené elektřiny a nemá zaručen odběr 100 % vyrobené elektřiny tak jako v případě výkupních cen. Zelený bonus dostanete na veškerou vyprodukovanou energii. Nespotřebované přebytky můžete volně prodat, tato částka je přičtena k zelenému bonusu. Není zde přitom stanovena hranice, kolik energie musíte sami spotřebovat a kolik ji můžete prodat distributorovi. Pokud ale budete mít režim zeleného bonusu a odjedete třeba na roční dovolenou a prodáte vše do sítě, nikdo vás za to penalizovat nebude. Avšak místo 12,89 Kč (státní výkup) dostanete pouze 11,91 Kč za kWh (zelený bonus).

2. Co je to výkupní cena?

Výkupní cena je cena, kterou výrobce elektřiny inkasuje od provozovatele regionální distribuční soustavy. Prodává se veškerá vyrobená elektrická energie. Přecházet ze systému zelených bonusů do systému výkupních cen a naopak lze jednou ročně. Termínem, do kdy je nutné nahlásit zvolený způsob podpory provozovateli regionální distribuční soustavy na další kalendářní rok, je 30. listopad příslušného kalendářního roku. Zvolený způsob podpory je platný od 1. ledna následujícího kalendářního roku.

Výkupní cena je garantována na 20 let dopředu a meziročně se zvyšuje s ohledem na index cen průmyslových výrobců minimálně o 2% a maximálně o 4%. Garance zeleného bonusu je 1 rok.

Výše podpory pro výrobu elektřiny ze sluneční energie pro rok 2010:

  • výkupní cena elektřiny 12,25 Kč za 1 kWh
  • zelený bonus 11,28 Kč za 1 kWh

Uvedené hodnoty jsou platné pro zdroje s instalovaným výkonem do 30 kW včetně a uvedeným do provozu od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010.

Pokud se majitel vyrobenou elektřinu rozhodne prodávat distributorské společnosti (na základě garantované výkupní ceny), za dvanáct měsíců získá zhruba 12 890 Kč[1].

Majitel solární elektrárny se může rozhodnout, zda využije garantovanou výkupní cenu elektřiny a bude veškerou elektřinu prodávat regionálnímu distributorovi. Ten ji musí od majitele solární elektrárny podle legislativy EU vykupovat.

Vlastník solární elektrárny se může rozhodnout pro samostatný prodej elektřiny a získat podporu formou zelených bonusů. V tom případě si prodává elektřinu sám (tedy jakémukoli koncovému uživateli) a od ČEZu, E.Onu či PRE získává zmíněné zelené bonusy. Je třeba upozornit na to, že výkupní ceny elektřiny a zelené bonusy, které každoročně stanovuje Energetický regulační úřad (ERÚ), se pro letošní rok snížily. V případě solárních elektráren klesly výkupní ceny elektřiny o 4,2 %.

Pro fotovoltaická zařízení uvedená do provozu v roce 2009 platí tyto ceny: V případě solární elektrárny do 30 kW je stanovena na 12,89 Kč za 1 kWh (zelený bonus na 11,91 Kč za 1 kWh), pokud je instalovaný výkon sluneční elektrárny nad 30 kW, pak je výkupní cena stanovena na 12,79 Kč za 1 kWh (zelený bonus na 11,81 Kč za 1 kWh). Tyto ceny jsou garantovány po dobu 20 let provozování konkrétního zařízení. Pro provozovatele je jistě zajímavá i skutečnost, že je po dobu pěti let osvobozen od daní z příjmů. Živnostenský list není nutné zřizovat. ERÚ vám pouze vystaví licenci a přidělí IČ.

Pokud porovnáme výkupní cenu 1kWh elektřiny vyrobené v solární elektrárně a cenu 1 kWh, za níž domácnost elektřinu nakupuje (cca 4,65 Kč), je zřejmé, že vlastnit solární elektrárnu se vyplatí – výkupní cena je totiž asi třikrát vyšší než cena, za níž 1 kWh domácnosti od elektrárenských společností nakupují. Pokud tedy domácí solární elektrárna nepokryje spotřebu rodinného domu, lze i přesto na jejím provozu vydělat prodejem veškeré, resp. zbylé elektřiny.

Kolik energie solární elektrárna vydělá, se logicky odvíjí od intenzity slunečního záření. Pokud je obloha bez mráčku, výkon slunečního záření je kolem 1kW/m2. Když se však obloha zatáhne, sluneční záření je až 10krát méně intenzivní. V tuzemsku je průměrná intenzita slunečního záření odhadována na 950–1340 kW na m2 za rok.

Počet slunečních hodin v České republice je v průměru 1330–1800 hodin ročně. Konkrétní údaj vážící se k místu, v němž plánujete stavět solární elektrárnu, poskytuje Český hydrometeorologický ústav

 
Tel.: (+420) 602 102 020
Fax: (+420) 491 522 622